طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

سمینار و افتتاحیه پروژه کارت هوشمند ورزش های رزمی

سمینار و افتتاحیه پروژه کارت هوشمند ورزش های رزمی تاریخ برگزاری

توضیحات

     سمینار و افتتاحیه پروژه کارت هوشمند ورزش های رزمی   تاریخ برگزاری : 1391/02/11