طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی جهت پرسنل واحد تولید و خدمات شرکت طراحان کنترل شرق

رگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی جهت پرسنل واحد تولید و خدمات ش

توضیحات

رگزاری دوره آموزشی   ایمنی و آتش نشانی  جهت پرسنل واحد تولید و خدمات شرکت طراحان کنترل شرق
 تاریخ برگزاری : 1391/05/05

 

 

 

در راستای فعالیت شرکت طراحان کنترل شرق در جایگاهای سوخت استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و جهت ارتقاء سطح آموزشی، ایمنی، آمادگی و اطفاء حریق، جهت حدود 30 نفر از پرسنل شرکت با همکاری سازمان آتش نشانی و امداد و نجات شهرداری مشهد توسط استاد ارجمند آقای رجائی در محل مرکز آموزش عالی سازمان آتش نشانی مشهد  بصورت تئوری و عملی برگزار گردید.

 

در این دوره فشرده پرسنل شرکت با مبانی ایمنی، آتش نشانی و اطفاء حریق آشنا شدند و در خاتمه نیز در کارگاه عملی، اطفاء حریق را تجربه کردند.