طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

مراسم شرکت های نمونه فنی مهندسی استان خراسان رضوی

مراسم شرکت های نمونه فنی مهندسی استان خراسان رضوی تاریخ برگزاری : 1391

توضیحات

مراسم شرکت های نمونه فنی مهندسی استان خراسان رضوی
تاریخ برگزاری : 1391/07/26


در مهر ماه 1391 اولین جشنواره تجلیل از واحدهای فنی مهندسی نمونه استان خراسان رضوی از سوی انجمن فنی ومهندسی خراسان رضوی برگزار شد که در این مراسم شرکت طراحان کنترل شرق به عنوان واحد نمونه فنی مهندسی انتخاب شد و تندیس ویژه جشنواره را دریافت کرد