طراحان کنترل شرق

www.tcco.ir

نمایشگاه تجهیزات تخصصی اصناف

نمایشگاه تجهیزات تخصصی اصناف
انتشار : 1391/04/01

با توجه به حوزه های کاری  شرکت طراحان کنترل شرق در خصوص خدمات دستگاه های کارتخوان بانکی و سایر تجهیزات تخصصی اصناف مرتبط به قانون نظام صنفی، این شرکت از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت گزینش شد و مقرر گردید به عنوان یکی از برگزیدگان در نمایشگاه مربوط به تجهیزات مذکور که در مورخه 91/4/1 در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد گردید شرکت نموده و نسبت به معرفی محصولات و خدمات خود اقدام نماید.

اشتراک گذاری